Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9186 2e57 420
Reposted fromkonwalia konwalia viapiehus piehus
Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.
I wtedy — swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz
— Julian Tuwim
Reposted fromgaby gaby viagregorczykm gregorczykm
3589 0e84 420
Reposted fromluksfer luksfer viagregorczykm gregorczykm
Przytul się do mnie i prześpijmy kilka godzin. Od tylu dni marzę, żeby się obudzić obok Ciebie. Nigdy tego nie zrozumiesz.
— Z. Miłoszewski
Reposted fromjethra jethra viagregorczykm gregorczykm
5276 b9be 420

Oczy wiście
Reposted fromEmisja Emisja viagregorczykm gregorczykm
3423 3587 420
Reposted fromdailylife dailylife viagregorczykm gregorczykm
Reposted fromdogs dogs viabzdura bzdura
Na ułamek sekundy tężeje mi krew, żyły zwężają się do grubości wiolinowych strun. To ona.
— Żulczyk.
Reposted fromchained chained viaoutoflove outoflove
2775 621d 420
Reposted fromdivi divi viabzdura bzdura
Reposted fromdogs dogs viabzdura bzdura
0397 5416 420
Reposted fromGIFer GIFer viapiehus piehus
9173 b766 420
Reposted fromsavatage savatage viapiehus piehus
4779 0865 420
Reposted fromoutoflove outoflove
5879 d2c6 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaoutoflove outoflove
Reposted fromdoener doener viapiehus piehus
6990 be74 420
Reposted fromblueberrypancake blueberrypancake viapiehus piehus
6828 8ed1 420
Reposted fromamatore amatore viaoutoflove outoflove
coś się skończyło
nic się nie chce zacząć
— Tadeusz Różewicz
Reposted frominpassing inpassing viabzdura bzdura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl