Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4629 2d80 420
Reposted fromkniepuder kniepuder viapiehus piehus
1214 a779 420

awake-society:

Make your choice

Reposted fromAmericanlover Americanlover viapiehus piehus
8578 281e 420
Reposted fromjustMeee justMeee viapiehus piehus
9163 4e7a 420
Reposted fromverronique verronique vianezavisan nezavisan
7137 6e1a 420
Reposted frompiehus piehus
chore sytuacje to moja specjalność
Reposted fromdygoty dygoty viapersona-non-grata persona-non-grata
Moje plany są jak nogi: zawsze kończą się w dupie
Reposted fromakward akward viawszystkodupa wszystkodupa
7842 2df9 420
Reposted fromlouse louse viawszystkodupa wszystkodupa
Z perspektywy czasu mogę dać kobietom jedną, malutką sugestię. Mianowicie, przełamcie się i zacznijcie częściej używać taki zwrotów jak "Pierdol się", czy "Spierdalaj". To naprawdę bardzo w życiu pomaga.
— Tomasz Nawrocki
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viawszystkodupa wszystkodupa
6690 392e 420
Reposted fromkarahippie karahippie viawszystkodupa wszystkodupa
4937 080d 420
Reposted frombigcat bigcat viawszystkodupa wszystkodupa
1300 5bde
Reposted fromGIFer GIFer viapiehus piehus
Reposted fromkanusia kanusia viapiehus piehus
1338 b21a 420
Reposted fromkjuik kjuik vianezavisan nezavisan
Reposted fromweightless weightless viapiehus piehus
Zbyt często mylony brak czasu 
z brakiem szczerych chęci.
— Olga Wojciechowska - "Listy niczyje"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapiehus piehus
Jeśli przechodzisz przez piekło, nie przestawaj iść.
— Winston Churchill
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl